Wij zijn beter!

Locaties

Goes
0113 - 272360

Westsingel 90C
4461 DN Goes

Postbus 462
4460 AW Goes

Tel. 0113 - 272360
Fax: 0113 - 272361

Route planner
Goes
Bergen op zoom
0164 - 248155

Vanaf 1 juni 2017 is onze nieuwe spreekuurlocatie:
Dahliastraat 94B
4613 DP Bergen op Zoom

Postbus 433
4600 AK Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 248155

Openbaar Vervoer
Vanaf Station Bergen op Zoom neemt u de stadsbus nr 23 richting Noordgeest via Meilust. U stapt uit bij halte Burg. Wittelaan. Als u kijkt in de richting waarin de bus rijdt, ziet u ons pand liggen. Loop in de richting van ons pand en neem de eerste rechts (Pomonalaan) en vervolgens de eerste links (Dahliastraat) Neem opnieuw de eerste links, dan loopt u direct op ons pand af. We zijn gevestigd op de eerste etage.

Route planner
Bergen op Zoom
Rotterdam
010 - 4822444

Spreekuurlocatie Rotterdam

Let op: per 13 april 2015 is de spreekuurlocatie in Rotterdam verhuisd naar:

Langstraat 11-12
3162 WC Rhoon

Tel. 010 - 4822444

Route planner
Rotterdam
Terneuzen
0115 - 621804

Mr. F.J. Haarmanweg 16-c
4538 AR Terneuzen

Tel. 0115 - 621804

Route planner
Terneuzen
Vlissingen
0113 - 272360

Praktijkcentrum Jasperse

Papegaaienburg 50
4386 DA Vlissingen

Tel. 0113 - 272360

Route planner
Vlissingen
kaart Goes Vlissingen Terneuzen Bergen op Zoom Rotterdam

Klachtenregeling Bedrijfsartsen5

Klachtenregeling Bedrijfsartsen5

1. Een klacht in het kader van deze regeling is iedere uiting van onvrede door of namens een belanghebbende inzake de dienstverlening van de arbodienst in het algemeen of inzake het handelen of nalaten van individuele medewerkers van de arbodienst, welke niet na een enkele toelichting of onmiddellijke correctie wordt verholpen. Klachten betreffende het medisch oordeel van de bedrijfsarts of het medisch handelen van de bedrijfsarts worden niet in behandeling genomen, tenzij er een uitspraak van het UWV inzake een deskundigen oordeel dan wel een WIA beoordeling beschikbaar is.

2. In deze regeling wordt verstaan onder: werkdag: een dag niet zijnde zaterdag of zondag of in de Algemene Termijnenwet erkende nationale feestdag; week: periode van 7 dagen beginnend op een werkdag en eindigend 7 dagen later om 24.00 u; maand: periode beginnend op een werkdag en eindigend op dezelfde datum van de daaropvolgende kalendermaand om 24.00u

3. De klager kan zich bij het indienen en vervolgen van de klachtprocedure laten bijstaan door een of meerdere door hem aan te wijzen deskundige(n).

4. Iedere mondelinge of schriftelijke klacht wordt door de ontvanger op een daarvoor ontworpen formulier geregistreerd naar herkomst, korte inhoud en datum en wijze van ontvangst (schriftelijk of mondeling).

5. De geregistreerde klacht wordt op de dag van ontvangst doorgegeven aan de heer E.M.A. Ivens, regio- /medisch directeur. Ontvangst ervan wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag van ontvangst aan de klager schriftelijk bevestigd, waarbij de klager tevens wordt geïnformeerd over de verdere procedure.

6. De klager ontvangt uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van de klacht een schriftelijk antwoord van de heer Ivens waarin de klacht en de voorgestelde oplossing/te nemen maatregelen worden vermeld. Tevens wordt de klager gewezen op de verder te volgen procedure indien hij/zij het niet eens is met de voorgestelde afhandeling van de klacht.

7. Indien klager het niet eens is met de schriftelijk voorgestelde afhandeling van de klacht maakt hij/zij dit binnen een maand schriftelijk kenbaar aan de algemene leiding/directie van de arbodienst.

8. De klager wordt binnen een week na ontvangst van de in het voorgaande artikel bedoelde mededeling van klager door de arbodienst, in de gelegenheid gesteld mondeling (d.w.z. telefonisch of ten kantore van de betreffende vestiging) de klacht toe te lichten aan de in artikel 4 bedoelde verantwoordelijke. Indien dat door beide partijen nuttig wordt geoordeeld en indien van toepassing vindt de mondelinge toelichting plaats in een gesprek waarbij naast de klacht- verantwoordelijke ook de medewerker op wie zich de klacht toespitst aanwezig is. Indien zulks door een der partijen wordt gewenst is bij dit gesprek nog een tweede vertegenwoordiger naast de
klachtverantwoordelijke van de arbodienst aanwezig. Schriftelijk wordt vastgelegd dat deze mondelinge procedure heeft plaatsgevonden en in welke vorm. Indien de klager geen gebruik maakt van deze mogelijkheid ontvangt hij/zij binnen twee weken een definitieve beslissing van de algemene leiding/directie van de arbodienst.

9. Tijdens het in artikel 7 bedoelde gesprek kan aan de klager een voorstel worden gedaan tot het verhelpen van de klacht. Klager kan hierop onmiddellijk reageren. Indien in het gesprek een bevredigende afdoening van de klacht wordt gerealiseerd wordt dit aan het eind van het gesprek schriftelijk vastgelegd.

10. Indien het in artikel 7 bedoelde gesprek (nog) niet tot een wederzijds bevredigende oplossing en afdoening van de klacht heeft geleid, wordt aan klager uiterlijk binnen 2 weken na dat gesprek schriftelijk een definitief voorstel gedaan voor afhandeling van de klacht.